جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– جوانی –

جوانی

 

 

جوانی رفت!

جوانی، همچو پیكان از كمان زندگانی رفت،

جوانی، چون شهابی بود…

دمی ‌در آسمان زندگی تابید

درخشید و گذشت و ناگهانی رفت!

 

3/1370 – May, 1991

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha