جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– جاذبه –

جاذبه

 

 

سیاره‌ی بی‌قاعده‌ی زمین

دیری‌ست نه بر مدار خویش

در امتداد رأس‌السرطان جاری‌ست!

به فضای بی‌جاذبه،

پرتاب شده است

و دیگر قانون گریز از مركز

ذره‌ای اعتبار ندارد.

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha