جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– نقطه‌ی عطف –

نقطه‌ی عطف

 

 

آتشفشان كوههای درد

از قله‌های بلند خشم

سرریز كرده‌است

آنك،

این شط مذاب و سیال

این رود داغ جنبیده‌ از چشمه وقوف

كه در كرانه‌های نزدیك زندگی جاری‌ست

 

در فصل دگرگونی انسان و زندگی

كاری از پیش نخواهید برد

مرگ‌ِتان سرنوشتی محتوم است

كه تاریخ با الفبای جبر

برایتان نوشته ‌است

انسان به رسالت خود ایمان آورده

انسان اكنون می‌داند

بر روی كدام قله‌ی تاریخ ایستاده ‌است

و می‌داند

پریدنش

به كدام قله‌ی بلند دیگر است

در فصل دگرگونی انسان و زندگی

كاری از پیش نخواهید بُرد

حتا اگر

تا آخرین گلوله‌هایتان را شلیك كنید

زمان حركت پویائی دارد.

 

روز بزرگ نزدیك است

روزی كه خلق

با زبان آتشین تفنگ

حماسه‌ی سُرخ‌اش را

با واژه‌های خون

در كتاب عظیم تاریخ بنویسد!

 

25/5/1357 – August 16, 1978

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha