جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– اندوه 1 –

اندوه 1

 

 

پروانه در حضور آتش است

و باد، در سنگر تهاجم

تا مزار كدام اقلیم

پذیرای خاكسترش خواهد بود…

من در اجاقِ شعله‌ورِ درونِ خویش می‌سوزم

تركیبی از آتش و پروانه

چون مرگ و زندگی!

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha