جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– اندوه 2 –

اندوه 2

 

 

به دامن مرگ

آویخته‌ است زندكی!

به نجات خود از رنج مستمر…

یگانه راه گریز،

مرگ است

و دنیا بر شالوده‌ی رنج، استوار

 

آنك،

پیشكش تو باد تمامت من

ای شقاوت مهربان!

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha