جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– تنهایی –

تنهایی

 

 

دام، گستره‌یِ دشتِ زندگی…

كبوتر تنهاست.

هوای دانه‌اش در سر نیست.

بر چشمانِ خاكستریِ زمین

شولای خیسِ مه،

و راه پرواز، پیدا نیست!

نه فصل، به مفهوم كبوتر آشناست

نه كبوتر می‌تواند

نقبی بزند

در عایق فصل

تا فضای گل!

با زخمی‌كاری بر دل.

قلبِ كوچكِ كبوتر

آسمانی‌ست

پُر از ستاره‌های بی‌قراری!

 

3/7/1372 – September 24, 1993

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha