جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– هشدار –

هشدار

 

 

به خلیفه بگویید

دِرَنگِ شَب،

بر شانه‌ی فلاتِ مُشتَعِل كوتاه ‌است

حتا اگر

حرامیان، بر خروس‌خوانِ روز بتازند

از حقیقتِ روشن خورشید

گریز نیست!

موجِ بزرگِ فریاد

مُردابِ ساكتِ دارالخلافه را

آشفته كرده‌ است.

 

به خلیفه بگویید:

سُم‌ضربه‌هایِ اسبِ بابك

در جاده‌ی تاریخ

پژواكِ بلندی دارد

و هفت اقلیمِ فلات را

در عطفِ سُرخِ یك فصلِ مشترك

به هم گره خواهد زد.

آنك صدای مردم

در كوچه‌های اعتراض

آنك سرود تفنگ،

در جنگل‌ها و كوهپایه‌ها!…

 

به خلیفه بگویید

زمین همچنان می‌چرخد.

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha