جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– بمب –

بمب

 

 

اینك

دشمن

در خاكِ من

بذر توطئه می‌كارد!

 

دشمن، دوباره

به پایِ میهنم

پابند می‌گذارد!

هم از این روست

سنگر و تفنگ

سرود مردم است!

 

آی دشمن!

سرزمین من بمب است

بازی مكن،

منفجر خواهد شد!

 

1358 – 1979

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha