جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– حریق –

حریق

 

 

طلایه‌دارانِ خورشید

با نیزه‌های نور

دیوارها را

با نام عزیز روز می‌آرایند

حضور دسته‌های شهاب

شب را بیرنگ كرده ‌است.

و این نسیم پاك

كه روح خفته‌ی هزارساله‌گان را

در قله‌ی بلند بیداری می‌افرازد

از نفخ مبارك سپیده می‌وزد!

این ملال تاریك

به درازا نمی‌رسد

پیوند سُرخ جرقه‌ها را –

– حریقی در راه ‌است

حریقی كه می‌سوزاند

شب را

و هرچه را كه رنگ شب دارد!

 

قلب بزرگ خاك

ضربان تندی دارد

شب از نهیب موج‌های روشن

در تلاطم و ظغیان است.

 

18/5/1357 – August 9, 1978

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha