جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– ناخلف –

ناخلف

 

 

من یادگار عشیره‌ای هستم

كه با سخاوت خون

به لاله‌های كوهسار

آموزش رویش دادند

من ناخلف افتادم؛ اما

تفنگ دولول پدرم

مصلوب دیوار است

در دست من،

قلم مویه می‌كند.

 

1354 – 1975

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha