جەلال مەلەكشا | Jalal Malaksha | جلال ملکشا

– درد… –

درد…

 

 

درد دارم، درد، تیمارم كنید

تا بر آرم بال، بر دارم كنید

راه خونینی‌ست راه سرخ عشق

راهی این راه خونبارم كنید

كاروان رفته‌ست و من در خواب دوش

مانده‌ام مدهوش، بیدارم كنید

تیره و تاریك و دیجورم چو شب

مستحقم، غرق انوارم كنید

بر صلیب عشق، مصلوبم كنید

بر بلند دار، سردارم كنید

این قفس تنگ است و جانم بی‌قرار

آشنا با راه دلدارم كنید.

 

25/11/1373 – February 14, 1995

 

جەلال مەلەکشا - جلال ملکشا - Jalal Malaksha