مجموعه شعرهای جلال ملکشا

کۆی به‌رهه‌مه‌ شعرییه‌کان جەلال مەلەکشا

کۆی به‌رهه‌مه‌ شعرییه‌کان جەلال مەلەکشا

شناسنامه

چاپ اول: 2014
انتشارات: پانیز
تیراژ: 2000 جلد

چاپ دوم: 2018
انتشارات: پانیز
تیراژ: 1000 جلد

درباره‌ی کتاب مجموعه شعرهای جلال ملکشا

این کتاب مجموعه‌ای از دو بخش شعرهای جلال ملکشا به زبان‌های کوردی و فارسی است. بخش اول این مجموعه تحت عنوان “صدای زنجیر واژگان اسیر” شامل شعرهای استاد از 1981 تا 2006 می‌باشد. در بخش فارسی نیز که با عنوان “آوازهای فصل اضطراب” منتشر شده شامل شعرهای سروده شده مابین سال‌های 1953 تا 2004 است. این کتاب نخستین بار در سال 2014 به چاپ رسید و مورد توجه بسیاری قرار گرفت و مدتی بعد چاپ دوم کتاب نیز منتشر شد. شعرهای این مجموعه‌ی کوردی-فارسی شامل موضوعات اجتماعی و سیاسی‌ست. بخشی از این شعرهای این مجموعه به زبان‌های مختلفی نیز ترجمه گشته اند.


مجموعه داستان کارەسات جەلال مەلەکشا

کۆمەڵە چیرۆکی کارەسات جەلال مەلەکشا

کۆمەڵە چیرۆکی کارەسات

شناسنامه

چاپ اول: 2013
انتشارات: انتشارات علمی کالج
تیراژ: 3000 جلد

چاپ دوم: 2014
انتشارات: انتشارات علمی کالج
تیراژ: 2000 جلد

چاپ سوم: 2016
انتشارات: انتشارات علمی کالج
تیراژ: 1000 جلد

درباره‌ی کتاب مجموعه داستان کارەسات:

کتاب مجموعه داستان کارەسات شامل 19 داستان کوتاه به زبان کوردی است. برخی از داستان های این مجموعه پیشتر در مجله سروه و رامان و… منتشر شده‌اند و در سال 2011 جمع‌آوری شده و صورت مجموعه داستان به چاپ رسید. در این کتاب نویسنده عمیقا توجه خود را معطوف به شرایط نامناسب زندگی انسان کورد، جنگ داخلی و مناسبت‌های سیاسی-اجتماعی مردم کوردستان و حوادث و علل و معلول کرده است. این کتاب نثر ساده و روان دارد. برخی از داستان های این مجموعه به زبان های فارسی، عربی، تورکی، انگلیسی، فرانسه و روسی ترجمه شده است. مجموعه داستان کارەسات تاکنون سه بار تجدید چاپ شده است.


صدای زنجیر واژگان اسیر جلال ملکشا

زڕه‌ی زنجیری وشه‌ دیله‌کان جەلال مەلەکشا

زڕه‌ی زنجیری وشه‌ دیله‌کان

شناسنامه

چاپ اول: 2004
انتسارات: پرتوبیان/هژار
تیراژ: 3000 جلد

چاپ دوم: 2004
انتسارات: پرتوبیان/هژار
تیراژ: 3000 جلد

چاپ سوم: 2005
انتسارات: پرتوبیان/هژار
تیراژ: 5000 جلد

درباره‌ی کتاب صدای زنجیر واژگان اسیر

کتاب صدای زنجیر واژگان اسیر مجموعه ای از شعرهای سروده شده در فاصله سال‌های 1973 تا 2004 شاعر جلال ملکشا است که برای نخستین بار در سال 2014 به جاپ رسید. موضوع اصلی این اثر شعری درباره‌ وضعیت و شرایط کوردستان و ایران است. شعرهای این کتاب موضاعات اجتماعی یا سیاسی را دربر میگیرند و برخی از شعرها محتوای عاشقانه‌ی انسانی دارند. بیشتر شعرهای این مجموعه پیشتر در روزنامه ها و مجلات کوردی منتشر شده بودند. این کتاب باوچود نشر زیرزمینی توانست موفقیت بسیاری به دست آورد و حداقل سه چاپ رسمی از آن منتشر شد.